WS-600 วิธีการทดสอบเครื่องสแกน

รูปหน้าเครื่องWS-600
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก  2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ทดสอบ แล้วกดปุ่ม M/OK  3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ทดสอบ แล้วกดปุ่ม M/OK  4. เลือกที่ ทดสอบทั้งหมด แล้วกดปุ่ม M/OK 4. เลือกที่ ทดสอบทั้งหมด แล้วกดปุ่ม M/OK
5. หน้าจอแสดงทดสอบ หน้าจอ แล้วกดปุ่ม M/OK 5. หน้าจอแสดงทดสอบ หน้าจอ แล้วกดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอแสดงทดสอบ หน้าจอ แล้วกดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอแสดงทดสอบ หน้าจอ แล้วกดปุ่ม M/OK
7. หน้าจอแสดงทดสอบ หน้าจอ แล้วกดปุ่ม M/OK 7. หน้าจอแสดงทดสอบ หน้าจอ แล้วกดปุ่ม M/OK  8. หน้าจอแสดงทดสอบ เสียง แล้วกดปุ่ม M/OK 8. หน้าจอแสดงทดสอบ เสียง แล้วกดปุ่ม M/OK
9. หน้าจอแสดงทดสอบ ปุ่มกด ให้ลองกดปุ่มใดๆที่หน้าเครื่อง แล้วกดปุ่ม M/OK 9. หน้าจอแสดงทดสอบ ปุ่มกด ให้ลองกดปุ่มใดๆที่หน้าเครื่อง แล้วกดปุ่ม M/OK  10. หน้าจอแสดงทดสอบ หัวอ่าน ให้ลองทำการสแกนลายนิ้วมือ แล้วกดปุ่ม M/OK 10. หน้าจอแสดงทดสอบ หัวอ่าน ให้ลองทำการสแกนลายนิ้วมือ แล้วกดปุ่ม M/OK
11. หน้าจอแสดง ทดสอบ RTC แล้วให้กดปุ่ม M/OK เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 11. หน้าจอแสดง ทดสอบ RTC แล้วให้กดปุ่ม M/OK เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก