WS-600 วิธีการเปลี่ยนภาษาตัวเครื่องเป็น Thai / Eng

รูปหน้าเครื่องWS-600
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู อื่นๆ แล้วกดปุ่ม M/OK  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู อื่นๆ แล้วกดปุ่ม M/OK 
5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ภาษา แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการ เปลี่ยนภาษา แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ภาษา แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการ เปลี่ยนภาษา แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK
7. หน้าจอจะแสดง เริ่มระบบใหม่ แล้วกดปุ่ม M/OK จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 7. หน้าจอจะแสดง เริ่มระบบใหม่ แล้วกดปุ่ม M/OK จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 8. กดปุ่ม ปิดเครื่องค้าง 3 วินาที  8. กดปุ่ม ปิดเครื่องค้าง 3 วินาที 
 9. ทำการ เปิดเครื่องอีกครั้ง แล้วเข้าสู่เมนูหลัก โดยการวางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ อีกครั้ง 9. ทำการ เปิดเครื่องอีกครั้ง แล้วเข้าสู่เมนูหลัก โดยการวางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ อีกครั้ง 10. ในที่นี่จะเห็นได้ว่าเมนูหลักได้ทำการเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้ว 10. ในที่นี่จะเห็นได้ว่าเมนูหลักได้ทำการเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้ว
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป