WS-600 วิธีตั้งค่า วันที่และเวลา

รูปหน้าเครื่องWS-600
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก  2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกที่เมนู วัน/เวลา แล้วกดปุ่ม M/OK 3. เลือกที่เมนู วัน/เวลา แล้วกดปุ่ม M/OK 4. ให้ทำการตั้งค่า วันและเวลา 4. ให้ทำการตั้งค่า วันและเวลา
5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 6. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป