WS-600 วิธีการดูข้อมูลเครื่อง

รูปหน้าเครื่องWS-600
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู เครื่อง แล้วกดปุ่ม M/OK 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู เครื่อง แล้วกดปุ่ม M/OK 4. หน้าจอจะแสดง ข้อมูลต่างๆของเครื่อง แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา 4. หน้าจอจะแสดง ข้อมูลต่างๆของเครื่อง แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา 
5. หน้าจอจะแสดง ชื่อเครื่อง เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 5. หน้าจอจะแสดง ชื่อเครื่อง เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป