WS-600 วิธีการตั้งค่ารหัสความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเครื่องสแกน

รูปหน้าเครื่องWS-600
 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา แล้วเลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม M/OK 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา แล้วเลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ป้องกัน แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ป้องกัน แล้วกดปุ่ม M/OK
 5. ให้ทำการตั้งค่า รหัสผ่าน เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 5. ให้ทำการตั้งค่า รหัสผ่าน เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง  6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK
 7. หน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK เพื่อทำการยืนยัน แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 7. หน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK เพื่อทำการยืนยัน แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป