WS-600 วิธีตั้งค่าการพักหน้าจอของเครื่องสแกน

รูปหน้าเครื่องWS-600
 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู วัน/เวลา แล้วกดปุ่ม M/OK 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู วัน/เวลา แล้วกดปุ่ม M/OK 4. ให้ทำการตั้งค่า พักหน้าจอ เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 4. ให้ทำการตั้งค่า พักหน้าจอ เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
5. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 5. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 6. หน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป