WS-600 วิธีตั้งค่าให้แสดงนาฬิกาหลังจากบันทึก

รูปหน้าเครื่องWS-600
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู แสดงผล แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู แสดงผล แล้วกดปุ่ม M/OK
5. ให้ทำการตั้งค่า จอแสดงผล เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 5. ให้ทำการตั้งค่า จอแสดงผล เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง  6. เลือกที่ ตกลง เสร็จแล้วให้กดปุ่ม M/OK 6. เลือกที่ ตกลง เสร็จแล้วให้กดปุ่ม M/OK
7. หน้าจอจะแสดง ตั้งค่าเรียบร้อย กดOK เพื่อกลับ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ หลังจากนั้นให้ทำการสแกนลายนิ้วมือ หน้าจอจะแสดงรูป นาฬิกา หลังจากที่สแกนลายนิ้วมือเสร็จ 7. หน้าจอจะแสดง ตั้งค่าเรียบร้อย กดOK เพื่อกลับ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ หลังจากนั้นให้ทำการสแกนลายนิ้วมือ หน้าจอจะแสดงรูป นาฬิกา หลังจากที่สแกนลายนิ้วมือเสร็จ
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป