WS-600 วิธีตั้งค่า IP Address ที่เครื่องสแกน

รูปหน้าเครื่องWS-600
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม M/OK 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม M/OK 4. เลือกที่เมนู Network แล้วกดปุ่ม M/OK 4. เลือกที่เมนู Network แล้วกดปุ่ม M/OK
5. ทำการตั้งค่า IP Address เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 5. ทำการตั้งค่า IP Address เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. จากนั้นให้ทำการตั้งค่า Subnet เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. จากนั้นให้ทำการตั้งค่า Subnet เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
7. จากนั้นให้ทำการตั้งค่า GateWay เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง  7. จากนั้นให้ทำการตั้งค่า GateWay เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง  8. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 8. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK
 9. หน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย แล้วกดปุ่ม M/OK เพื่อทำการยืนยัน แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 9. หน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย แล้วกดปุ่ม M/OK เพื่อทำการยืนยัน แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป