WS-600 วิธีลบข้อมูลทั้งหมดที่เครื่องบันทึกเวลา

รูปหน้าเครื่องWS-600
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK
5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ลบทั้งหมด แล้วกดปุ่ม M/OK 5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ลบทั้งหมด แล้วกดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอแสดง ยืนยันการตั้งค่า ให้กดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอแสดง ยืนยันการตั้งค่า ให้กดปุ่ม M/OK
7. หน้าจอแสดง ลบ ให้กดปุ่ม M/OK เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 7. หน้าจอแสดง ลบ ให้กดปุ่ม M/OK เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป