WS-600 วิธีลบข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือ

รูปหน้าเครื่องWS-600
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จัดการ 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จัดการ
5. หน้าจอจะแสดง รายชื่อทั้งหมดให้กดปุ่ม M/OK 5. หน้าจอจะแสดง รายชื่อทั้งหมดให้กดปุ่ม M/OK 6. เลือกที่เมนู ค้นหาผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK      6. เลือกที่เมนู ค้นหาผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK
7. ให้ใส่รหัสของผู้ใช้ที่ต้องการลบ 7. ให้ใส่รหัสของผู้ใช้ที่ต้องการลบ  8. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 8. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK
 9. แถบ สีน้ำเงิน จะแสดงที่ รหัสของผู้ใช้ ที่ต้องการ ลบ แล้วกดปุ่ม M/OK 9. แถบ สีน้ำเงิน จะแสดงที่ รหัสของผู้ใช้ ที่ต้องการ ลบ แล้วกดปุ่ม M/OK 10. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ลบผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 10. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ลบผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK
 11. เลือกที่เมนู ลบผู้ใช้ และกดปุ่ม M/OK 11. เลือกที่เมนู ลบผู้ใช้ และกดปุ่ม M/OK  12. หน้าจอแสดง ตกลงลบผู้ใช้ ให้กดปุ่ม M/OK 12. หน้าจอแสดง ตกลงลบผู้ใช้ ให้กดปุ่ม M/OK
13. หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่า รหัสที่ทำการลบ ได้ลบเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 13. หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่า รหัสที่ทำการลบ ได้ลบเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป