WS-600 วิธีเพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือ

รูปหน้าเครื่องWS-600
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 4. เลือกที่เมนู เพิ่ม แล้วกดปุ่ม M/OK 4. เลือกที่เมนู เพิ่ม แล้วกดปุ่ม M/OK
5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู บันทึกนิ้ว แล้วกดปุ่ม M/OK 5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู บันทึกนิ้ว แล้วกดปุ่ม M/OK  6. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง แล้วกดปุ่ม M/OK แล้วกดปุ่ม ESC 1 ครั้ง 6. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง แล้วกดปุ่ม M/OK แล้วกดปุ่ม ESC 1 ครั้ง
7. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 7. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 8. หน้าจอแสดง บันทึกเรียบร้อย ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 8. หน้าจอแสดง บันทึกเรียบร้อย ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป