E-21 วิธีการดูข้อมูลเครื่อง

29-04-2014 11-44-48
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก  2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู เครื่อง แล้วกดปุ่ม M/OK  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู เครื่อง แล้วกดปุ่ม M/OK 
 5. ให้กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่หน้า ระบบ โดยหน้านี้จะเห็นข้อมูลต่างๅ ของเครื่อง จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 5. ให้กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่หน้า ระบบ โดยหน้านี้จะเห็นข้อมูลต่างๅ ของเครื่อง จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป