E-21 วิธีการตั้งค่ารหัสความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเครื่องสแกน

29-04-2014 11-44-48
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม M/OK
5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ป้องกัน แล้วกดปุ่ม M/OK5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ป้องกัน แล้วกดปุ่ม M/OK 6. ให้ทำการตั้งค่า หมายเลขเครื่อง , รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง6. ให้ทำการตั้งค่า หมายเลขเครื่อง , รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
7. เลือกที่เมนู ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK7. เลือกที่เมนู ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 8. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย แล้วกดปุ่ม M/OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่8. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย แล้วกดปุ่ม M/OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป