E-21 วิธีการตั้งค่า Web Setup ที่เครื่องสแกน

29-04-2014 11-44-48
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก  2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม M/OK
5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Web Setup แล้วกดปุ่ม M/OK 5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Web Setup แล้วกดปุ่ม M/OK  6. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการเปลี่ยนค่าให้เป็น IP Mode แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการเปลี่ยนค่าให้เป็น IP Mode แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
7. ให้ทำการตั้งค่า Web Server แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 7. ให้ทำการตั้งค่า Web Server แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง  8. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 8. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK
9. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 9. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป