E-21 วิธีตั้งค่า ระดับเสียงของลำโพง

29-04-2014 11-44-48
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK
5. เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 5. เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK  6. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู เสียงและความดัง แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการตั้งค่า เสียงและความดัง จากนั้นให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู เสียงและความดัง แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการตั้งค่า เสียงและความดัง จากนั้นให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK  8. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 8. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป