E-21 วิธีตั้งค่า IP Address ที่เครื่องสแกน

29-04-2014 11-44-48
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม M/OK
5. เลือกที่เมนู Network แล้วกดปุ่ม M/OK 5. เลือกที่เมนู Network แล้วกดปุ่ม M/OK  6. ให้ทำการตั้งค่า หมายเลข IP แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. ให้ทำการตั้งค่า หมายเลข IP แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
7. ให้ทำการตั้งค่า Subnet แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 7. ให้ทำการตั้งค่า Subnet แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 8. ให้ทำการตั้งค่า Gateway แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 8. ให้ทำการตั้งค่า Gateway แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
9. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 9. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK  10. หน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 10. หน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป