E-21 วิธีแก้ไขผู้ใช้และลายนิ้วมือ

29-04-2014 11-44-48
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 4. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK4. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK
5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จัดการ แล้วกดปุ่ม M/OK5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จัดการ แล้วกดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอจะแสดงให้เห็น รหัสและชื่อ ของผู้ใช้ทั้งหมด ให้กดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอจะแสดงให้เห็น รหัสและชื่อ ของผู้ใช้ทั้งหมด ให้กดปุ่ม M/OK
7. เลือกที่เมนู ค้นหาผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK7. เลือกที่เมนู ค้นหาผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 8. ให้ใส่ รหัสของผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 8. ให้ใส่ รหัสของผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
9. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK9. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 10. หน้าจอจะแสดงให้เห็น รหัสของผู้ใช้ ที่ทำการค้นหา แล้วกดปุ่ม M/OK 10. หน้าจอจะแสดงให้เห็น รหัสของผู้ใช้ ที่ทำการค้นหา แล้วกดปุ่ม M/OK
11. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู แก้ไข แล้วกดปุ่ม M/OK11. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู แก้ไข แล้วกดปุ่ม M/OK 12. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู บันทึกนิ้ว แล้วกดปุ่ม M/OK 12. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู บันทึกนิ้ว แล้วกดปุ่ม M/OK
13. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง13. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง 14. หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC 14. หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC
15. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK15. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 16. หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่า จำนวนนิ้วมือของผู้ใช้ ได้ทำการแก้ไขแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 16. หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่า จำนวนนิ้วมือของผู้ใช้ ได้ทำการแก้ไขแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป