ขั้นที่ 10: การตั้งค่า Map Zone

กดปุ่ม [Go] เพื่อเชื่อมต่อกับ server zone
2014-04-22 10-09-34• เลือก Map Zone
2014-04-22 10-14-21

• เลือกเครื่องสแกนที่ใช้ในโปรแกรม WarpX_Client จากข้อ B.6
2014-04-22 10-13-47

• เลือกไอคอนของเครื่องสแกนเพื่อใส่ใน Map windows จากนั้นคลิกขวาเพื่อบันทึกตําแหน่งที่เลือก
• การใช้ Warp Monitor ต้องเปิด Warp Server ไว้ตลอด
• แถบสีที่แสดงสถานะของเครื่อง :
2014-04-22 10-13-16

ระบบพร้อมสําหรับการใช้งาน
1. สีน้ําเงิน หมายถึง ปิดระบบการทํางานของ Access Control (ประตูปลดล็อค)
2. สีเขียว หมายถึง เปิดระบบการทํางานของ Access Control (ประตูล็อค)
3. สีแดง หมายถึง สถานะของประตูที่ผิดปกติต่างๆ
4. สีเหลือง หมายถึง ประตูเปิดค้าง

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป