กํานหนดค่าบริษัท

1 ข้อมูลฝ่าย
2014-04-22 10-48-53

1.1 กดปุ่ม [เพิ่ม] เมื่อต้องการเพิ่มฝ่าย
1.2 ใส่รหัสฝ่าย / ชื่อฝ่าย
1.3 กดปุ่ม [บันทึก] เมื่อต้องการบันทึกข้อมูล
1.4 กดปุ่ม [ลบ] เมื่อต้องการลบข้อมูลฝ่าย
1.5 เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลฝ่ายให้เลือก ฝ่ายที่ต้องการแก้ไขในตารางด้านล่าง และทําการแก้ไขข้อมูล ตามที่ต้องการและกดปุ่ม [บันทึก]

2 ข้อมูลกอง

2014-04-22 10-46-47

2.1 กดปุ่ม [เพิ่ม] เมื่อต้องการเพิ่มกอง
2.2 ใส่รหัสกอง / ชื่อกอง
2.3 กดปุ่ม [บันทึก] เมื่อต้องการบันทึกข้อมูล
2.4 กดปุ่ม [ลบ] เมื่อต้องการลบข้อมูลกอง
2.5 เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลกองให้เลือก กองที่ต้องการแก้ไขในตารางด้านล่าง และทําการแก้ไขข้อมูล ตามที่ต้องการและกดปุ่ม [บันทึก]

3 ข้อมูลแผนก

2014-04-22 10-46-20

3.1 กดปุ่ม [เพิ่ม] เมื่อต้องการเพิ่มแผนก
3.2 ใส่รหัสแผนก / ชื่อแผนก 3.3.3.3 กดปุ่ม [บันทึก] เมื่อต้องการบันทึกข้อมูล
3.4 กดปุ่ม [ลบ] เมื่อต้องการลบข้อมูลแผนก
3.5 เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลแผนกให้เลือก แผนกที่ต้องการแก้ไขในตารางด้านล่าง และทําการแก้ไข ข้อมูลตามที่ต้องการและกดปุ่ม [บันทึก]

4 ข้อมูลตําแหน่ง

2014-04-22 10-45-54

4.1 กดปุ่ม [เพิ่ม] เมื่อต้องการเพิ่มตําแหน่ง
4.2 ใสรหัสตําแหน่ง / ชื่อตําแหน่ง
4.3 กดปุ่ม [บันทึก] เมื่อต้องการบันทึกข้อมูล
4.4 กดปุ่ม [ลบ] เมื่อต้องการลบข้อมูลตําแหน่ง
4.5 เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลตําแหน่งให้เลือก ตําแหน่งที่ต้องการแก้ไขในตารางด้านล่าง และทําการ แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการและกดปุ่ม [บันทึก]

5 ส่งออกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานไปเครื่องสแกน

2014-04-22 10-44-51

ส่งออกข้อมูลฝ่าย / แผนกไปที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือแต่ต้องใส่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป