กําหนดสิทธิ์การเข้าออก

เป็นการกําหนดค่า Timeset, Timezone, Group,Holiday ทีใช้กําหนดช่วงเวลาในการเข้า-ออกประตู
2014-04-22 14-46-27
พิ่ม Time Set  
1 กดปุ่ม [เพิ่ม Time Set] ที่ Task & Utility เพื่อเข้าเมนู เพิ่ม Time Set
2  กําหนดช่วงเวลา
2014-04-22 14-45-51
3 กดปุ่ม [Add] เพื่อเพิ่มช่วงเวลา
เพิ่ม Time Zone
1 กดปุ่ม [เพิ่ม Time Zone] ที่ Task & Utility เพื่อสร้าง Time Zone
2 กําหนดหมายเลข Time Zone
2014-04-22 14-44-09
3 กดปุ่ม [เพิ่ม] เพื่อใส่ชื่อ Time Zone
4 เลือกช่วงเวลาจาก Time Zone ที่สร่าง / กดปุ่ม [บันทึก]
เพิ่ม Group  
1. กดปุ่ม [เพิ่ม Group] ที่ Task & Utility เพื่อสร้าง Group
2. เลือกรหัส Group
2014-04-22 14-43-27
3 กดปุ่ม [เพิ่ม]
4 ใส่ชื่อ Group / เลือก Time Zone และเลือกประตู
5 กดปุ่ม [บันทึก]
วันหยุดประจําปี
1 กดปุ่ม [วันหยุดประจําปี] ที่ Task & Utility เพื่อสร้างวันหยุดประจําปีของบริษัท
2 เลือกรหัสของวันหยุด / ใส่ชื่อวันหยุด / ระบุ ว/ด/ป ที่หยุด
2014-04-22 14-43-00
3กดปุ่ม [Add] เพื่อบันทึกข้อมูล
การตั้งกลุ่มผู้ใช้ประตู
1 กดปุ่ม [การตั้งกลุ่มผู้ใช้ประตู] ที่ Task & Utility เพื่อสร้าง กลุ่มผู้ใช้ประตู
2 กดปุ่ม [เพิ่ม]
2014-04-22 14-42-06
3ใส่รหัสกลุ่ม / ชื่อกลุาม กดปุ่ม [บันทึก]
4 ที่หน้ารายการเครื่องสแกน กดปุ่ม [เพิ่ม] เพื่อเพิ่มเครื่องสแกน
2014-04-22 14-41-27
5เลือกเครื่องสแกน / เลือก กลุ่มการใช้งาน
6 เลือกหน้า [เพิ่มพนักงาน]
2014-04-22 14-41-05
7.เลือกพนักงานที่ต้องการโอนไปตามกลุ่มต่างๆ
8 กดปุ่ม [เพิ่มพนักงานเข้ากลุ่ม] เพื่อเลือกกลุ่มพนักงานตามต้องการ
2014-04-22 14-40-08

ส่งออกข้อมูลสิทธิ์การเข้าออกประตูไปเครื่องสแกน
1กดปุ่ม [ส่งออกข้อมูลสิทธิ์การเข้าออกประตูไปเครื่องสแกน] ที่ Task & Utility เพื่อ ส่งข้อมูลไปเครื่องสแกน
2เลือกเครื่องสแกนที่ต้องการส่งข้อมูลไปเครื่องสแกน
2014-04-22 15-28-46
3เลือก  Time Set ที่ต้องการส่งข้อมูลไปเครื่องสแกน
4 กดปุ่ม [ส่งออกข้อมูล Time Set]
5 การส่งข้อมูล Time Zone / Group / วันหยุดประจําปี ทําตามข้อ 2-4
นําเข้าข้อมูลสิทธิ์การเข้าออกประตู
1 กดปุ่ม [นําเข้าข้อมูลสิทธิ์การเข้าออกประตู] ที่ Task & Utility เพื่อดึงข้อมูลจาก เครื่องสแกนเข้ามาเก็่บที่ฐานข้อมูล ใชในกรณีที่ตั้ง Time Set /Time Zone/Group
2 เลือกเครื่องสแกนที่ต้องการดึงข้อมูล
2014-04-22 15-28-46
3กดปุ่ม [อ่านข้อมูลจากเครื่องสแกน]
4 กดปุ่ม [นําเข้าข้อมูล Time Set] เพื่อดึงข้อมูลเข้ามาเก็บที่ฐานข้อมูล
5 การดึงข้อมูล Time Zone / Group / วันหยุดประจําปี ทําตามข้อ 2-4 

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป