ขั้นที่ 2: การค้นหาเครื่องในโปรแกรม

• เปิด Warp X_Client
• ใส่ ID และ พาสเวิร์ด (Default ไม่ต้องใส่)
• ที่เมนเมนูเลือก [รายการเครื่องสแกน] Task and Utility เลือก[ค้นหาIP Address เครื่องสแกน]

2014-04-22 9-18-56

• เมื่อเลือก[ค้นหา IP Address เครื่องสแกน] จะเห็นเครื่องสแกนที่เชื่อมต่อกับระบบพนักงาน สามารถเปลี่ยน IP Address ของเครื่องสแกนได้ โดยเปลี่ยน IP Address ของเครื่องสแกนที่ช่อง New IP Address และกดปุ่ม [ Alter IP information]
• ดับเบิ้ลคลิกที่ IP Address ของเครื่องสแกนเพื่อเข้าสู่หน้า Web Base ของเครื่องสแกน

2014-04-22 9-19-31

• ใส่username และ password ค่า default คือ admin User สามารถเปลี่ยน password ได้ โดยไป เปลี่ยนที่หน้า Administrator Setup
• ต้องจํา [Terminal ID] ของเครื่องสแกน เพราะต้องใส่[Terminal ID] ของเครื่องเมื่อ เพิ่มเครื่อง สแกนในโปรแกรม WarpX หรือพนักงานสามารถเปลี่ยน [Terminal ID] ของเครื่องสแกนได้โดย เปลี่ยนที่หน้า [Terminal Setup ]

2014-04-22 9-20-29

• พนักงาน  สามารถใส่ Access Key ได้ที่หน้า [Communication Setup] เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมื่อ ใช้โปรแกรมติดต่อกับเครื่องสแกน

2014-04-22 9-21-07

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป