ขั้นที่ 6: เพิ่มแผนที่

คําสั่งนี้ใช้เพื่อแสดงแผนที่ของประตูที่กําหนดใน Warp Monitor Door list ต้องกําหนดใน Map zone การเพิ่ม Map zone ในระบบ
• ที่เมนเมนูเลือก [Device Management] และที่ [Task and Utility] เลือก [Add Map zone]

2014-04-22 9-48-19

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป