ขั้นที่ 9: การใช้งาน Warp monitor

สําหรับการใช้โปรแกรม warp server ในครั้งแรกที่เริ่มเปิดโปรแกรมต้องเลือกตําแหน่งของ ฐานข้อมูล ก่อน ให้ทําตามข้อ A.6

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป