นําเขาบันทึกเวลาการเขา – ออก

เปนการดึงขอมูลการเขา-ออกประตู หรือขอมูลการทํางาน

2014-04-22 16-13-04

1.นําเขาบันทึกการเขา – ออก
1 กดปุม [นําเขาบันทึกการเขา – ออก] ที่ Task & Utility   เพื่อดึงขอมูลการบันทึกเวลา เขา – ออก ทั้งหมดจากเครื่องสแกน
2 เลือกเครื่องสแกนที่ตองการดึงขอมูล และกดปุม [Next]
2014-04-22 16-09-33
2นําเขาขอมูลใหมเทานั้น สําหรับการนําเขาขอมูลใหม กดปุม [นําเขาขอมูลใหมเทานั้น] ที่ Task & Utility และปฏิบัติ เลือกเครื่องสแกนที่ตองการดึงขอมูล และกดปุม [Next]
3นําเขาวันที่ – เวลา เขาออกและลบขอมูลบนเครื่อง สําหรับเมนูนี้เปนการนําเขาขอมูลการเขา – ออก เหมือนกับ เพิ่ม Time Set แตกตางกันตรงที่ดึง ขอมูลเสร็จจะลบขอมูลการเขาออกจากเครื่องสแกนทันที
4นําเขาขอมูลจาก Text File
1 กดปุม [นําเขาขอมูลจาก Text File] ที่ Task & Utility
2 เลือกชนิดของ Text File ที่ตองการดึงขอมูล ( USB download file หรือ Device’s Webbase Export Text File)
2014-04-22 16-08-55
3 เลือกไฟลที่ตองการนําเขาขอมูล
2014-04-22 16-08-27
4 กดปุม [นําเขาขอมูล]
5อานขอมูลจากบัตร Mifare เมนูนี้เปนการอานบันทึกการเขาออกของพนักงานจากบัตร Mifare โดยอาศัยเครื่องเครื่องอาน บัตร YCMR 500 U เปนตัวชวยในการอานขอมูลจากบัตร             1 กดปุม [อานขอมูลจากบัตร Mifare] ที่ Task & Utility
2 กดปุม [อานขอมูลจากบัตร] เพื่ออานบันทึกการเขาออกจากบัตร Mifare
2014-04-22 16-08-04
3กดปุม [บันทึกลงฐานขอมูล] เพื่อเก็บขอมูลจากบัตรลงฐานขอมูล
Read Time Monitor  สามารถดูขอมูลการเขา-ออกไดในทันทีแตตองมีการเปดโปรแกรม Warp server กอน
2014-04-22 16-06-55