รายการเครื่องสแกน

เป็นเมนูที่ใช้ในการจัดการกับเครื่องสแกนให้สามารถใช้งานร่วมกับโปรมแกรม Warp X_Clent /Warp Server / Warp Monitor

เพิ่มเครื่องสแกน  

 1. กดปุ่ม [รายการเครื่องสแกน]
  2014-04-22 13-46-02
 2. กดปุ่ม [ค้นหา IP Address ของเครื่องสแกน]    หมายเลข
  1 เป็นส่วนของ IP Address ของเครื่องสแกนที่อยู่ในระบบ    หมายเลข
  2 เป็นส่วนที่ใช้ในการแก้ไข IP Address ของเครื่องสแกน   หมายเลข
  3 หลังจากที่เปลี่ยน IP Address ของเครื่องสแกนตามต้องการแล้ว กดปุ่ม [Alter IP  information] รอประมาณ 5 วินาที IP Address ของเครื่องสแกนก็จะเปลี่ยนตามที่แก้ไข
  2014-04-22 13-25-32
 3. ดับเบิ้ลคลิ๊ก IP Address ของเครื่องสแกนที่ต้องการเพิ่มเข้าในฐานข้อมูล เพื่อเข้าสู่หน้า  Web Base     User name : admin    Password : admin
  2014-04-22 13-26-00
 4. เมื่อเข้า Web Base เรียบร้อยแล้วจะอยู่ที่หน้า Terminal Status   ต้องจํา Product name และ Terminal ID ของเครื่องสแกนให้ได้เพราะต้องใส่ข้อมลูเหล่านี้ในการเพิ่มเครื่องสแกน
  2014-04-22 13-26-33
 5. กดปุ่ม [เพิ่มเครื่องสแกน]

2014-04-22 13-27-09

1) เลือกชนิดของเครื่องสแกนให้ถูกต้อง
2) ใส่หมายเลขเครื่องสแกนให้ตรง
3) กําหนดชื่อของเครื่องสแกน
4) ใส่ IP Address ของเครื่องสแกน
5) กดปุ่ม [ทดสอบการติดต่อ] ในกรณีที่ทดสอบการติดต่อไม่ผ่าน ให้กลับไปตรวจสอบในข้อ 1) ,2) และ 4) ใหม่
2014-04-22 13-27-31

แก้ไขข้อมูลเครื่องสแกน  
เมนูนี้ใช้แก้ไขข้อมูลเครื่องสแกนเช่น หมายเลขเครื่อง IP Address เป็นต้น

ลบเครื่องสแกน เมนูนี้ใชในการลบเครื่องสแกนออกจากโปรแกรมกรณีที่ไม่ใช้งาน
2014-04-22 13-27-56

 1. เลือกเครื่องสแกนที่ต้องการลบ
 2. กดปุ่ม [ลบเครื่องสแกน]
  2014-04-22 13-28-30
 3. กดปุ่ม [OK] เพื่อยืนยันการลบเครื่องสแกน
 4. ค้นหา IP Address เครื่องสแกน เป็นการค้นหา IP Address ของเครื่องสแกนที่อยู่ในระบบ วิธีการใช้งานให้กลับไปดูที่หัวข้อ 1 หัวข้อที่ 2
  เปิดระบบ  กรณีที่เป็นระบบ Access Control ต้องการเปิดประตูค้างหรือสั่งปิดประตูผ่านโปรแกรม Warp X_Client ได้
  1 กดปุ่ม [เปิดระบบ]
  2เลือกเครื่องสแกนที่ต้องการเปด/ปิดระบบ
  3 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดหรือปิดระบบ
  2014-04-22 14-06-14
  เพิ่มประตู
  1 กดปุ่ม [เพิ่มประตู] ที่เมนูหลัก เพื่อเพิ่มประตูในระบบกรณีเป็นระบบ Access Control หรือ     ต้องการให้ส่งข้อมูลแบบ Real Time
  2 กดปุ่ม [เพิ่มประตู]
  2014-04-22 14-05-42
  3.เลือกเครื่องสแกน
  4 ตั้งชื่อประตู
  5 เลือกประตูและกดปุ่ม [บันทึก]
  2014-04-22 14-05-21
  เพิ่มแผนที่ประตู
  1 กดปุ่ม [เพิ่มแผนที่ประตู] ที่เมนู Task & Utility
  2 กดปุ่ม [เพิ่มขอบเขตแผนที่] และเลือกรูปที่ต้องการใช้งาน (ไฟล์รูปที่ใช้งานถูกเก็บ ไว้ที่    :Program File\Warp Monitor)
  2014-04-22 14-05-00
  3.เมื่อเพิ่มแผนที่ประตูเรียบร้อยแล้ว ต่อไปต้องเพิ่มเครื่องสแกนเข้าไปในแผนที่ด้วย  กดปุ่ม [เพิ่มประตู]
  2014-04-22 14-04-40
  4.เลือกเครื่องสแกนที่ต้องการใส่ในแผนที่ จากนั้นกดลูกศร < / <<
  2014-04-22 14-04-20
  Server Zone
  1 กดปุ่ม [เพิ่ม Server Zone] ที่เมนู Task & Utility เพื่อสร้าง Server Zone
  2 กดปุ่ม [เพิ่ม] เพื่อสร้าง Zone
  2014-04-22 14-19-29
  3 ใส่รหัสและตั้งชื่อ Zone ให้เรียบร้อย
  2014-04-22 14-18-56
  4 เลือก Zone ที่ต้องการเพิ่มเครื่องสแกน
  2014-04-22 14-18-35
  5 เลือกเครื่องสแกนที่ตองการเพิ่มใน Zone ที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม <
  Web Base
  1 กดปุ่ม [คําสั่ง Web] เมนู Task & Utility เพื่อดูค่าพารามิเตอร์ที่เครื่องสแกน
  2 เลือกเครื่องสแกนที่ต้องการดูค่าพารามิเตอร์
  2014-04-22 14-18-02
  3.กดปุ่ม [Read Device] เพื่ออ่านค่าพารามิเตอร์จากเครื่องสแกน
  4 กดปุ่ม [Save Device to Database] เพื่อบันทึกพารามิเตอร์จากเครื่องสแกนลง ฐานข้อมูล *กรณีต้องการโอนพารามิเตอร์จากฐานข้อมูลไปเครื่องสแกนอีกตัว ต้องตั้งค่า IP Address และหมายเลขเครื่องสแกนให้ตรงกับเครื่องเดิม (เครื่องที่บันทึกพารามิเตอร์เก็บที่ฐานข้อมูล)
  5 กดปุ่ม [Transfer to Device] เพื่อโอนพารามิเตอร์ไปยังเครื่องสแกนที่ต้องการ
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป