เวลาทํางาน

1

1ตารางเวลา กําหนดเวลาทํางานของพนักงาน
2

 1. กดปุ่ม [เพิ่ม] ถ้าต้องการเพิ่มข้อมูลใหม่
 2.  ชื่อตารางเวลา  คือ ชื่อตารางเวลาที่ต้องการ
 3.  เวลาปฏิบัติงานเริ่ม คือ เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน
 4. เวลาปฏิบัติงานเลิก คือ เวลาที่เลิกปฏิบัติงาน
 5.  สาย คือ อนุโลมการมาสายได้กี่นาที
 6.  ออกก่อน คือ อนุโลมเลิกงานก่อนเวลาได้กี่นาที
 7.  เข้างานได้ตั้งแต่เวลา คือ เวลาเริ่มต้นในการหาเวลาเข้างาน
 8.  เข้างานได้ภายในเวลา คือ เวลาสิ้นสุดในการหาเวลาเข้างาน
 9.  เลิกงานได้ตั้งแต่เวลา คือ เวลาเริ่มต้นในการหาเวลาเลิกงาน
 10.  เลิกงานได้ภายในเวลา คือ เวลาสิ้นสุดในการหาเวลาเลิกงาน
 11.  นับเวลาทํางาน คือ ตารางเวลาที่ตั้งนับวันทํางานเป็นอย่างไร  เช่น 0.5 วันหรือ 1 วัน
 12. โอที(OT) คือ ทํางานเกินเวลากี่นาทีแล้วใหคิดโอที
 13. ลงเวลาเข้า คือ ถ้าคลิกเครื่องหมาย “ถูก” ทุกคนต้องลงเวลาเข้างาน
 14. ลงเวลาเลิก คือ ถ้าคลิกเครื่องหมาย “ถูก” ทุกคนต้องลงเวลาเลิกงาน
 15. กดปุ่ม [แก้ไข] ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเก่า
 16. กดปุ่ม [บันทึก]เพื่อบันทึกข่อมูลที่มีการเพิ่มหรือแก้ไข
 17.  กดปุ่ม [ลบ] เพื่อลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ
 18.  กดปุ่ม [ยกเลิก] เมื่อต้องการยกเลิกข้อมูลที่เพิ่มหรือแกไข

2.สร้างกะการทํางาน กําหนดวันทํางานของพนักงานในแต่ละอาทิตย์
3

กดปุุม [สร้างกะการทํางาน] เพื่อสร้างกะการทำ งาน ดังรูป
1.กดปุ่ม [เพิ่ม]
2 กําหนดชื่อกะ / วันที่เริ่มใช้งานกะ /
3 จากนั้นจะพบตารางงานที่เลือกที่ด้านขวามือกดปุุม [+] จะปรากฏหน้าจอ
4
4เลือกตารางเวลาที่ต้องทํางาน / และเลือกวันที่ที่ต้องทํางาน
5 กดปุุม [ตกลง] เพื่อยอมรับเวลาที่เลือก
6 กดปุุม [ยกเลิก] ถ้าไม่ต้องการเวลาที่เลือก
7 กดปุุม [แก้ไข] ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเก่า
8 กดปุ่ม [บันทึก]เพื่อบันทึกข้อมูลที่มีการเพิ่มหรือแก้ไข
9 กดปุุม [ลบ] เพื่อลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ
10 กดปุ้มม [ยกเลิก] เมื่อต้องการยกเลิกข้อมูลที่เพิ่มหรือแก้ไข

3ตารางทํางาน กําหนดเวลาและวันทีทํางานให้กับพนักงาน
5

1.เลือกพนักงานที่ต้องการกําหนดเวลาทํางานด้วยการคลิก “ถูก” ข้างหน้าชื่อพนักงาน ถ้าต้องการเลือกพนักงานทั้งหมดให้คลิกขวาแล้วเลือก “เลือกทั้งหมด” แต่ถ้าไม่ ตอองการเลือกพนักงานคนใดเลยให้คลิกขวาแล้วเลือก “ไม่เลือกเลย”
2 เมื่อเลือกพนักงานให้กดปุ่ม [เพิ่ม] จะปรากฏหน้าจอ
6
3เลือกเวลาทํางานที่พนักงานต้องทํางาน และเลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้ทํางานแล้ว กดปุ่ม [ตกลง]

4รายการวันหยุด ใส่วันหยุดประจําปีของบริษัท/หน่วยงาน
7

1กดปุุ่มม [เพิ่ม] ถ้าต้องการเพิ่มข้อมูลใหม
2 วันที่หยุด คือ วันที่หยุดประจําปี
3 รายการวันหยุด คือ ชื่อวันหยุดประจําปี
4 ระยะเวลาวันหยุด คือ หยุดตอเนื่องกี่วัน เช่น 1 วัน, 2 วัน
5 กดปุ่ม [แก้ไข] ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเก่า
6 กดปุ่ม [บันทึก]เพื่อบันทึกข้อมูลที่มีการเพิ่มหรือแก้ไข
7 กดปุ่ม [ลบ] เพื่อลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ
8 กดปุ่ม [ยกเลิก] เมื่อต้องการยกเลิกข้อมูลที่เพิ่มหรือแก้ไข

 ประเภทของการลาหยุด
เป็นการกําหนดประเภทและสัญลักษณ์การลาหยุด
8

1กดปุ่ม [เพิ่ม] เพื่อเพิ่มประเภทและสัญลักษณ์ของการลาหยุด
2 ชื่อประเภทการลา คือ ชนิดการลาแต่ละประเภท
3 สัญลักษณ์ในรายงาน คือ ให้แสดงสัญลักษณ์อย่างไรเวลาออกรายงาน
4 กดปุ่ม [แก้ไข] ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลเก่า
5 กดปุ่ม [บันทึก]เพื่อบันทึกข้อมูลที่มีการเพิ่มหรือแก้ไข
6 กดปุ่ม [ลบ] เพื่อลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ
7 กดปุ่ม [ยกเลิก] เมื่อต้องการยกเลิกข้อมูลที่เพิ่มหรือแก้ไข

ระเบียบการลงเวลาทํางาน
เป็นการกําหนดชื่อบริษัทหรือหน่วยงานที่ใช้งาน
9
การลาหยุดของพนักงาน
การบันทึกวันลาหยุดของพนักงาน
10
1เลือกบุคคลที่ตองการลงวันลา
2 กดปุ่ม [เพิ่ม] เพื่อใส่ข้อมูลวันลาของพนักงาน – เลือกวันที่, ชนิดการหา, เหตุผลในการลา แล้วกดปุ่ม [ตกลง]
11
3กดปุ่ม [แก้ไข] เพื่อแก้ไขวันลา
4 กดปุ่ม [ลบ] เพื่อลบข้อมูลวันลา
ลืมบันทึกการเข้าออก
กรณีที่พนักงานงานมาทํางานแต่ลืมสแกนลายนิ้วมือ สามารถลงเวลา เพิ่มได้
12
1เลือกพนักงานที่ต้องการใส่เวลาทํางานด้วยการคลิก “ถูก” ข้างหน้าชื่อพนักงาน ถ้า ต้องการเลือกพนักงานทั้งหมดให้คลิกขวาแล้วเลือก “เลือกทั้งหมด” แต่ถ้าไม่ ต้องการเลือกพนักงานคนใดเลยให้คลิกขวาแล้วเลือก “ไม่เลือกเลย”
2 ใส่วันที่ / เวลา ที่ต้องการ ที่ [เพิ่มเวลา]
3 ใส่ Function Key ที่ [ฟังก์ชั่น] ถ้าต้องการใช้งาน
4 กดปุ่ม [ตกลง]
อนุญาตสาย / ออกก่อน
กรณีที่พนักงานจําเป็นต้องมาทํางานสาย หรือออกก่อนเวลาเล็กน้อย และไม่ใช่การลางาน แต่ไม่ต้องการให้การคํานวณออกมาว่าสาย หรือเลิกงานก่อนเวลา สามารถกําหนดวันและเวลาและช่วงเวลาที่อนุโลมให้เข้างานหรือออกจากงานได้
13
1เลือกพนักงานที่ต้องการใส่เวลาทํางานด้วยการคลิก “ถูก” ข้างหน้าชื่อพนักงาน ถ้า ต้องการเลือกพนักงานทั้งหมดให้คลิกขวาแล้วเลือก “เลือกทั้งหมด” แต่ถ้าไม่ ต้องการเลือกพนักงานคนใดเลยให้คลิกขวาแล้วเลือก “ไม่เลือกเลย”
2 เลือก “Late” ถ้าต้องการอนุโลมการเข้างาน / เลือก “Early” ถ้าต้องการอนุโลมการ ออกจากงาน
3 เลือกวันที่, ช่วงเวลาที่อนุโลมในการเข้างาน หรือเลิกงาน
4 กดปุ่ม [ตกลง]
รายงานข้อมูลบันทึก เป็นเมนูที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลการบันทึกเวลาเข้าออก ของพนักงาน เพื่อออกรายงาน
14
คือการสรุปการทํางานประจําเดือน หรือในช่วงเวลาที่เราต้องการข้อมูล
1 เลือกฝ่าย /กอง / แผนก / พนักงาน ช่วงเวลาที่ต้องการดู หรือ  เลือกดูเป็นเดือน
2 กดปุ่ม [คํานวณ] เพื่อประมวลผลวันมาทํางาน
3 เมื่อคํานวณผลเรียบร้อยแล้วจะได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ – สรุปทํางานประจําวัน
15

-ข้อยกเว้น
16

-สรุปเวลาทํางาน
17

-ข้อมูลการบันทึกเวลาเข้า-ออก
18

           4รูปแบบรายงานที่พร้อมจะพิมพ์

-รายงานการลาประจําเดือน
19

-รายงานตารางการลงเวลาปฏิบัตราชการประจําเดือน
20

-รายงานตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
21

             5.กดปุ่ม [Excel] ถ้าต้องการส่งข้อมูลนั้นไปจัดการที่โปรแกรม Microsoft Excel

-รายงานสรุปการทํางานประจําวัน
22

       สรุปปีงบประมาณ คือการสรุปการทํางานตามปีงบประมาณ
1 ครึ่งปีแรก เดือนตุลาคม-มีนาคม
2 ครึ่งปีหลัง เดือนเมษายน-กันยายน
3 ทั้งปีงบประมาณ เดือนตุลาคม-กันยายน
4 เลือกฝ่าย /กอง / แผนก / พนักงาน ช่วงเวลาที่ต้องการดู หรือจะ เลือกดูเป็นเดือน
5 เลือกปีงบประมาณ
6 กดปุ่ม [คํานวณ] เพื่อเลือกคํานวณ
23
7รายงานสรุปปีงบประมาณ
24
8กดปุ่ม [Excel] ถ้าต้องการส่งข้อมูลนั้นไปจัดการที่โปรแกรม  Microsoft Excel

รายงานข้อมูลการเข้า-ออกทํางาน
1 กดปุ่ม [รายงานข้อมูลบันทึกการทํางาน] ที่ Task & Utility
2 เลือก ฝ่าย/แผนก/รายชื่อ ที่ต้องการดูข้อมูลการทํางาน
3 เลือกช่วงเวลา
4 เลือกเครื่องสแกน/ประตู/สถานะ
5 กดปุ่ม [ค้นหา] (ค้นหาเฉพาะรายการเข้า – ออก / ค้นหารายการเข้า – ออก และ ข้อมูลแรก – ข้อมูลสุดท้าย)

0

หมายเหตุ กรณีพนักงานลืมลงเวลาเข้า – ออกงาน กดปุ่ม [ลืมบันทึกเวลาเข้า / ออก] เพื่อลงเวลาให้พนักงาน
1. ระบุรายชื่อพนักงานที่ลืมลงเวลาเข้า – ออก
2. ระบุ ว/ด/ป และเวลา จากนั้นกดปุ่ม [ตกลง]

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป