7.หน้าหลักของโปรแกรม Warp X_Client

2014-04-22 8-54-20

เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก กดปุ่ม [Enter] 2 ครั้ง เพื่อเข้าโปรแกรม

2014-04-22 8-54-50

7.1 Command Menu Bar Command menu bar ประกอบดัวย คําสั่งในการใช้โปรแกรม WarpX_client ซึ่งประกอบด้วย 12 รายการ :
• ระบบ : เลือกฐานข้อมูล , เลือกฐานข้อมูลอื่นที่ต้องการติดต่อ,ตั้งค่าเวลาการดึงข้อมูล,ตั้งค่า ระบบ,ภาษา,สํารองฐานข้อมูล,สํารองรายการเวลาเข้าออก,เปรียบเทียบและปรับฐานข้อมูล ,เพิ่มข้อมูล และปิดโปรแกรม
• กําหนดค่าของบริษัท : ฝ่าย,กอง,แผนก,ตําแหน่ง และส่งออกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานไป เครื่องสแกน
• ข้อมูลพนักงาน : ข้อมูลพนักงาน, นําเข้าข้อมูลพนักงาน, ส่งออกพนักงานไปเครื่องสแกน (เลือกเครื่องสแกน), ส่งออกพนักงานไปเครื่องสแกน (ตามกลุ่มผู้ใช้งาน), ค้นหาพนักงาน, ตรวจสอบลายนิ้วมือ
• ข้อมูลบัตร : ประวัติบัตร, ประวัติพนักงานในการใช้บัตร
• รายการเครื่องสแกน : เพิ่มเครื่องสแกน, แก้ไขข้อมูลเครื่องสแกน, ลบเครื่องสแกน, ค้นหา IP Address เครื่องสแกน, ปิดระบบ, เปิดระบบ, เพิ่มประตู, เพิ่มแผนที่ประตู, เพิ่ม Server Zone
•กําหนดสิทธิ์การเข้า-ออก : เพิ่ม Time Set, เพิ่ม Time Zone, เพิ่ม Group, วันหยุดประจําปี, การ ตั้งกลุ่มผู้ใช้ประตู, ส่งข้อมูลสิทธิ์การเข้า-ออกประตูไปเครื่องสแกน, นําเข้าข้อมูลสิทธิ์การเข้า- ออกประตู, คําสั่ง Web Base
• ข้อมูลการเข้า-ออก : นําเข้าข้อมูลการเข้า-ออก, นําเข้าข้อมูลจาก Text File
• เวลาทํางาน : ตารางเวลา, ตารางทํางาน, วันหยุดประจําปี, คํานวณเวลาทํางาน
• รายงาน : ตั้งรูปแบบการส่งออกข้อมูล, รายงานข้อมูลการเข้า-ออกประตู, รายงานการใช้บัตร, รายละเอียดข้อมูลทั้งหมด
• ผู้ดูแลระบบ :Admin Setup, Admin log report.ตั้งผู้ดูแลระบบ, ตรวจสอบผู้ใช้งานโปรแกรม
• เครื่องมือ : นําเข้าข้อมูล
• ช่วยเหลือ : การใช้งานโปรแกรม
7.2 Main Menu คําสั่งหลักในการใช้งานของโปรแกรมอยู่ด้านซ้ายมือ ประกอบด้วย รายละเอียดพนักงาน, ประวัติการใช้ บัตร, รายการเครื่องสแกน, กําหนดสิทธิ์การเข้า-ออก, เวลาทํางาน, รายงาน
7.3 Task list Task window แสดงเมนูย่อยของเมนูหลัก Utility window แสดงเครื่องมือที่ใช้งาน เครื่องสแกนที่อยู่ใน โปรแกรม และ log filtering tool
7.4 Main window แสดงข้อมูลที่มีการเพิ่ม, แก้ไข, หรือถูกลบของแต่ละคําสั่ง.
• รายละเอียดต่างๆ จะถูกเก็บที่คอมพิวเตอร์ เช่น ข้อมูลของพนักงาน หรือ ข้อมูลการเข้าออก
• ควบคุมหรือกําหนดการทํางานของระบบ

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป