ระบบ

ตั้งค่าระบบ
2014-04-23 9-18-30

2
3
ภาษา โปรแกรม Warp X_Client มี 2 ภาษาให้เลือก คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สํารองฐานข้อมูล
–   กรณีที่ใช้ ฐานข้อมูล เป็น Microsoft Access สามารถใช้เมนูนี้สํารองข้อมูลได้ตามโฟล์ เดอร์ที่เราต้องการได้
–   กรณีที่ใช้ ฐานข่อมูล เป็น Microsoft SQL  เมื่อกดปุ่มสํารองฐานข้อมูล ฐานข้อมูลจะบันทึกอยู่ที่ “C:\BackupDbWarpX”
สํารองรายการเข้า – ออก กรณีที่ใช้ ฐานข้อมูล เป็น MDB สามารถใช้เมนูนี้สํารองข้อมูลได้
4
นําเข้าข้อมูล  กรณีที่มีรายชื่อ รหัสพนักงาน แผนก อยู่แล้วสามารถใช้เมนูนําเข้าข้อมูลพนักงาน ดึงข้อมูลเข้าโปรแกรมได้
5
เพิ่มเติม  บอกเวอร์ชันของโปรแกรม Warp X_Client
6
ปิดโปรแกรม

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป