รายงาน

18

ตั้งรูปแบบการส่งออกข้อมูล
1 กดปุ่ม [ตั้งรูปแบบการส่งออกข้อมูล] ที่ Task & Utility
2  กําหนดรูปแบบ Text File
3 เมื่อกําหนดรูปแบบเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม [เขียน]
17

1กดปุ่ม [รายงานข้อมูลบันทึกการทํางาน] ที่ Task & Utility
2 เลือก ฝ่าย/แผนก/รายชื่อ ที่ต้องการดูข้อมูลการทํางาน
3 เลือกช่วงเวลา
4 เลือกเครื่องสแกน/ประตู/สถานะ
5 กดปุ่ม [ค้นหา] (ค้นหาเฉพาะรายการเข้า – ออก / ค้นหารายการเข้า – ออก และ ข้อมูลแรก –  ข้อมูลสุดท้าย)
16

         หมายเหตุ กรณีพนักงานลืมลงเวลาเข้า – ออกงาน กดปุ่ม [ลืมบันทึกเวลาเข้า / ออก]      เพื่อลงเวลาให้พนักงาน
1. ระบุรายชื่อพนักงานที่ลืมลงเวลาเข้า – ออก
2. ระบุ ว/ด/ป และเวลา จากนั้นกดปุ่ม [ตกลง]
15
6 กดปุ่ม [รายงาน] เมื่อต้องการดูรายงานหรือพิมพ์รายงาน
*ตัวอย่างของรายงานเวลาทั้งหมด*
14

13
*ตัวอย่างรายงานวันทํางาน*
2014-04-23 8-56-14
*ตัวอย่างการส่งออกข้อมูลทั้งหมด*
19
12
*ตัวอย่างการส่งออกเวลาแรก / เวลาสุดท้าย*
11

10

3ข้อมูลการเข้า-ออกประตู การดูรายงานการเข้า-ออกประตู 1กดปุ่ม [เพิ่ม]  2 กําหนดชื่อกะ / วันที่เริ่มใช้งานกะ / 3 จากนั้นจะพบตารางงานที่เลือกที่ด้านขวามือกดปุ่ม [+] จะปรากฏหน้าจอ
4 รายงานบันทึกข้อมูลจากบัตร Mifare การดูรายงานบันทึกข้อมูลจากบัตร Mifare กลับไปดูในหัวข้อ 3
5 รายงานการใช้บัตร 1 กดปุ่ม [รายงานการใช้บัตร] ที่ Task & Utility 2 เลือกช่วงเวลาที่ต้องการค้นหาข้อมูล กดปุ่ม [ค้นหา]
9
*ตัวอย่างรายงานการใช้บัตรเข้า – ออก*
8
*ตัวอย่างการส่งออกข้อมูลการใช้บัตรเข้า – ออก*
7
6
รายละเอียดข้อมูลทั้งหมด
1. กดปุ่ม [รายงานการใช้บัตร] ที่ Task & Utility
2.ระบุตําแหน่งที่ต้องการค้นหาข้อมูล (จากเครื่องสแกน / ฐานข้อมูล) และ กดปุ่ม [Find]
5
4
*ตัวอย่างรายงาน*
3
*ตัวอย่างการส่งออกข้อมูล*
2014-04-23 8-50-36
2014-04-23 8-49-48

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป