MP-5900 วิธีเพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือ

2014-05-14 14-02-51
1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK 4. เลือกที่เมนู เพิ่ม แล้วกดปุ่ม OK4. เลือกที่เมนู เพิ่ม แล้วกดปุ่ม OK
5. ใส่ข้อมูล รหัสผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง5. ใส่ข้อมูล รหัสผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. เลื่อนมาที่เมนู ชื่อ6. เลื่อนมาที่เมนู ชื่อ
7. กดปุ่ม F1 หน้าจอจะแสดงภาษาที่เลือกไว้7. กดปุ่ม F1 หน้าจอจะแสดงภาษาที่เลือกไว้ 8. ให้ใส่ชื่อของผู้ใช้8. ให้ใส่ชื่อของผู้ใช้
9. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลืกที่เมนู บันทึกนิ้ว กดปุ่ม OK9. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู บันทึกนิ้ว กดปุ่ม OK 10. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง10. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง
11. หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่เมนูหลัก11. หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่เมนูหลัก 12. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รหัสผ่าน กดปุ่ม OK12. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รหัสผ่าน กดปุ่ม OK
13. ใส่รหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้ง แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง13. ใส่รหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้ง แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 14. เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK14. เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK
15. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK15. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK 16. หน้าจอแสดง บันทึกเรียบร้อย ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที16. หน้าจอแสดง บันทึกเรียบร้อย ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป