MP-5900 วิธีการเปลี่ยนภาษาไทย/Eng

2014-05-14 14-02-51
1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม OK3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู อื่นๆ แล้วกดปุ่ม OK4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู อื่นๆ แล้วกดปุ่ม OK
5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ภาษา แล้วให้กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อ ทำการเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ภาษา แล้วให้กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อ ทำการเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK
7. หน้าจอแสดง เริ่มระบบใหม่ ให้กดปุ่ม OK7. หน้าจอแสดง เริ่มระบบใหม่ ให้กดปุ่ม OK 8. จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่แล้วให้ทำการ ปิด-เปิดเครื่อง ใหม่8. จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่แล้วให้ทำการ ปิด-เปิดเครื่อง ใหม่
9. หลังจากที่ทำการเปิดเครื่องใหม่แล้วจะเห็นได้ว่าหน้าจอได้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว
9. หลังจากที่ทำการเปิดเครื่องใหม่แล้วจะเห็นได้ว่าหน้าจอได้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป