MP-5900 วิธีกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแล

2014-05-14 14-02-51
1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK 2.เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK2.เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK
3. เลือกที่เมนู เพิ่ม กดปุ่ม OK3. เลือกที่เมนู เพิ่ม กดปุ่ม OK
4. ใส่รหัสของผู้ดูแลระบบ4. ใส่รหัสของผู้ดูแลระบบ
4. ใส่รหัสของผู้ดูแลระบบ5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ชื่อ 6. กดปุ่ม F1 หน้าจอจะแสดงภาษาที่เลือกไว้6. กดปุ่ม F1 หน้าจอจะแสดงภาษาที่เลือกไว้
7. ให้ใส่ชื่อของผู้ดูแลระบบ7. ให้ใส่ชื่อของผู้ดูแลระบบ 8. จากนั้นให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู บันทึกนิ้ว กดปุ่ม OK8. จากนั้นให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู บันทึกนิ้ว กดปุ่ม OK
9. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง9. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง
10. หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่เมนูหลัก10. หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
11. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รหัสผ่าน กดปุ่ม OK11. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รหัสผ่าน กดปุ่ม OK 12. ใส่รหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้ง แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง12. ใส่รหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้ง แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
13. เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK13. เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK 14. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อเปลี่ยนจาก ผู้ใช้ให้เป็นผู้ดูแล14. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อเปลี่ยนจาก ผู้ใช้ให้เป็นผู้ดูแล
15. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK15. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK 16.  หน้าจอแสดง บันทึกเรียบร้อย ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่16.  หน้าจอแสดง บันทึกเรียบร้อย ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป