MP-5900 วิธีดูข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่อง

2014-05-14 14-02-51
1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม OK3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม OK 4. ให้ใส่ รหัสของผู้ใช้ ที่ต้องการดูเวลาที่บันทึก เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง4. ให้ใส่ รหัสของผู้ใช้ ที่ต้องการดูเวลาที่บันทึก เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
5. เลือกที่เมนู จาก ให้กำหนด เดือน วันและชั่วโมง จากนั้นกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง5. เลือกที่เมนู จาก ให้กำหนด เดือน วันและชั่วโมง จากนั้นกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. เลือกที่เมนู ถึง ให้กำหนด เดือน วันและชั่วโมง จากนั้นกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง6. เลือกที่เมนู ถึง ให้กำหนด เดือน วันและชั่วโมง จากนั้นกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
7. เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK7. เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK 8. หน้าจอจะแสดงให้เห็นข้อมูลบันทึกเวลาในแบบแนวนอน หากต้องการดูเป็นแนวตั้งให้กดปุ่ม OK8. หน้าจอจะแสดงให้เห็นข้อมูลบันทึกเวลาในแบบแนวนอน หากต้องการดูเป็นแนวตั้งให้กดปุ่ม OK
9. หน้าจอจะแสดงให้เห็นข้อมูลบันทึกเวลาในแบบแนวตั้ง จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
9. หน้าจอจะแสดงให้เห็นข้อมูลบันทึกเวลาในแบบแนวตั้ง จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป