MP-5900 วิธีตั้งค่าให้แสดงนาฬิกาหลังจากบันทึก

2014-05-14 14-02-51
1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม OK3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู แสดงผลแล้วกดปุ่ม OK4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู แสดงผลแล้วกดปุ่ม OK
5. ให้ทำการตั้งค่า จอแสดงผล เสร็จแล้วให้กดปุ่มลูกศรชี้ลง5. ให้ทำการตั้งค่า จอแสดงผล เสร็จแล้วให้กดปุ่มลูกศรชี้ลง 6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK
7. หน้าจอแสดง ตั้งค่าเรียบร้อย,กด OK เพื่อกลับ7. หน้าจอแสดง ตั้งค่าเรียบร้อย,กด OK เพื่อกลับ 8. จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ ให้ทำการ สแกนลายนิ้วมือ8. จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ ให้ทำการ สแกนลายนิ้วมือ
9.หลังจากทำการ สแกนลายนิ้วมือ จะเห็นได้ว่าหน้าจอได้แสดงนาฬิกาหลังจากการบันทึก
9.หลังจากทำการ สแกนลายนิ้วมือ จะเห็นได้ว่าหน้าจอได้แสดงนาฬิกาหลังจากการบันทึก

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป