MP-5900 วิธีตั้งค่า IP Address ที่เครื่องสแกน

2014-05-14 14-02-51
1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม OK3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม OK 4. เลือกที่ Net Work แล้วกดปุ่ม OK4. เลือกที่ Net Work แล้วกดปุ่ม OK
5. ให้ทำการตั้งค่า หมายเลข IPเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง5. ให้ทำการตั้งค่า หมายเลข IPเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. ให้ทำการตั้งค่า หมายเลข  Subnet  เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง6. ให้ทำการตั้งค่า หมายเลข  Subnet  เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
7.ให้ทำการตั้งค่า หมายเลข Gate Way เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง7.ให้ทำการตั้งค่า หมายเลข Gate Way เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 8. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK8. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK
9. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
9. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป