MP-5900 วิธีส่งรูปภาพพื้นหลังจาก Flash Drive

2014-05-14 14-02-51
1. กดปุ่ม Menu เพื่อเข้าสู่เมนูหน้าเครื่อง1. กดปุ่ม Menu เพื่อเข้าสู่เมนูหน้าเครื่อง 2.วางลายนิ้วมือเพื่อยืนยัน ผู้ดูแล2.วางลายนิ้วมือเพื่อยืนยัน ผู้ดูแล
3. เลือกเมนู USB กดปุ่ม OK3. เลือกเมนู USB กดปุ่ม OK 4. เลือกเมนูส่งข้อมูล กดปุ่ม OK4. เลือกเมนูส่งข้อมูล กดปุ่ม OK
5. ส่งรูปภาพ กดปุ่ม OK5. ส่งรูปภาพ กดปุ่ม OK 6. เลือกภาพที่ต้องการเปลี่ยน6. เลือกภาพที่ต้องการเปลี่ยน
7. เลือกเมนูปรับปรุง กดปุ่ม OK กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่7. เลือกเมนูปรับปรุง กดปุ่ม OK กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก