MAGICAM วิธีเพิ่มผู้ใช้และลายนิ้วมือ

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK 4. เลือกที่เมนู เพิ่ม แล้วกดปุ่ม OK4. เลือกที่เมนู เพิ่ม แล้วกดปุ่ม OK
5. ใส่ข้อมูล รหัสผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง5. ใส่ข้อมูล รหัสผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. เลื่อนมาที่เมนู ชื่อ ให้ใส่ชื่อของผู้ใช้ โดยกดปุ่ม ดอกจันทร์ เพื่อทำการเลือกภาษา แล้วใส่ชชื่อของผู้ใช้6. เลื่อนมาที่เมนู ชื่อ ให้ใส่ชื่อของผู้ใช้ โดยกดปุ่ม ดอกจันทร์ เพื่อทำการเลือกภาษา แล้วใส่ชื่อของผู้ใช้
7. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลืกที่เมนู บันทึกนิ้ว กดปุ่ม OK7. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลืกที่เมนู บันทึกนิ้ว กดปุ่ม OK 8. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง8. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง
9.  หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่เมนูหลัก9.  หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่เมนูหลัก 10. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รหัสผ่าน กดปุ่ม OK10. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รหัสผ่าน กดปุ่ม OK
11. ใส่รหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้ง แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง11. ใส่รหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้ง แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 12.  เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK12.  เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK
13.  เลือกที่เมนู เขียนบัตร กดปุ่ม OK13.  เลือกที่เมนู เขียนบัตร กดปุ่ม OK 14. ให้ทาบบัตรของผู้ใช้14. ให้ทาบบัตรของผู้ใช้
15. หน้าจอแสดง อ่านข้อมูลเรียบร้อย กดปุ่ม OK เพื่อบันทึก15. หน้าจอแสดง อ่านข้อมูลเรียบร้อย กดปุ่ม OK เพื่อบันทึก 16. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ถ่ายภาพ กดปุ่ม OK16. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ถ่ายภาพ กดปุ่ม OK
17. เลือกที่ ถ่ายภาพ กดปุ่ม OK17. เลือกที่ ถ่ายภาพ กดปุ่ม OK 18. หน้าจอแสดง ถ่ายแล้ว อีกครั้ง ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเมนู18. หน้าจอแสดง ถ่ายแล้ว อีกครั้ง ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเมนู
19. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK19. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตกลง กดปุ่ม OK 20. หน้าจอแสดง บันทึกเรียบร้อย ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่20. หน้าจอแสดง บันทึกเรียบร้อย ทำต่อ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป