MAGICAM วิธีแก้ไขผู้ใช้และลายนิ้วมือ

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จัดการ แล้วกดปุ่ม OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จัดการ แล้วกดปุ่ม OK
5. หน้าจอแสดง รหัสและรายชื่อ ของผู้ใช้ทั้งหมด ให้กดปุ่ม M5. หน้าจอแสดง รหัสและรายชื่อ ของผู้ใช้ทั้งหมด ให้กดปุ่ม M 6. เลือกที่เมนู ค้นหาผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK6. เลือกที่เมนู ค้นหาผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK
7. ให้ใส่ รหัส แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง7. ให้ใส่ รหัส แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 8. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK 8. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK
9. แถบสีน้ำเงิน จะเลื่อนไปอยู่ที่รหัสของผู้ใช้ที่ทำการค้นหา แล้วกดปุ่ม M อีกครั้ง9. แถบสีน้ำเงิน จะเลื่อนไปอยู่ที่รหัสของผู้ใช้ที่ทำการค้นหา แล้วกดปุ่ม M อีกครั้ง 10. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู แก้ไข แล้วกดปุ่ม OK10. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู แก้ไข แล้วกดปุ่ม OK
11. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ บันทึกนิ้ว แล้วกดปุ่ม OK11. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ บันทึกนิ้ว แล้วกดปุ่ม OK 12. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง12. วางนิ้วมือเดียวกัน 3 ครั้ง
13. หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก13. หน้าจอแสดง บันทึกสำเร็จ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก 14. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ตกลง แล้วกดปุ่ม OK14. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ตกลง แล้วกดปุ่ม OK
15. หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่า จำนวนนิ้ว ของผู้ใช้ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
15. 
หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่า จำนวนนิ้ว ของผู้ใช้ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป