MAGICAM วิธีการตั้งค่า Web Setup ที่เครื่องสแกน

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม OK3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Comm แล้วกดปุ่ม OK 4.กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Web Setupแล้วกดปุ่ม OK4.กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Web Setupแล้วกดปุ่ม OK
5. ทำการตั้งค่า Web Server แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง5. ทำการตั้งค่า Web Server แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK
7. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
7. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป