MAGICAM การจัดการข้อความ SMS หน้าจอแสดงผล

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหน้าเครื่อง1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหน้าเครื่อง 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกเมนู ผู้ใช้ กดปุ่ม OK 3. เลือกเมนู ผู้ใช้ กดปุ่ม OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู SMS แล้วกดปุ่ม OK4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู SMS แล้วกดปุ่ม OK
5. ให้กดปุ่ม M เลือกที่เมนู ใหม่ แล้วกดปุ่ม OK5. ให้กดปุ่ม M เลือกที่เมนู ใหม่ แล้วกดปุ่ม OK  6. ให้ทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการบอกให้ผู้ใช้รู้ จากนั้นกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง6. ให้ทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการบอกให้ผู้ใช้รู้ จากนั้นกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
7. เลือกที่เมนู เริ่มและมีผล ให้ทำการกำหนดวันที่และเวลาที่แสดงข้อความ จากนั้นให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง7. เลือกที่เมนู เริ่มและมีผล ให้ทำการกำหนดวันที่และเวลาที่แสดงข้อความ จากนั้นให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 8. เลือกที่เมนู กลุ่ม ให้กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา ให้เป็น เฉพาะบุคคล แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง8. เลือกที่เมนู กลุ่ม ให้กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา ให้เป็น เฉพาะบุคคล แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
9. เลือกที่ กำหนด แล้วกดปุ่ม OK9. เลือกที่ กำหนด แล้วกดปุ่ม OK  10. ให้ทำการกำหนดผู้ใช้ที่ต้องการให้ได้รับ ข้อความSMS จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับหน้าจอเมนู10. ให้ทำการกำหนดผู้ใช้ที่ต้องการให้ได้รับ ข้อความSMS จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับหน้าจอเมนู
11. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK11. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK  12. หน้าจอจะแสดงให้เห็นข้อความที่ได้ทำการตั้งค่าไว้ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่12. หน้าจอจะแสดงให้เห็นข้อความที่ได้ทำการตั้งค่าไว้ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
13. ให้ทำการสแกนนิ้วมือ13. ให้ทำการสแกนนิ้วมือ 14. หน้าจอแสดงยืนยันผู้ใช้14. หน้าจอแสดงยืนยันผู้ใช้
15. หลังจากที่ทำการสแกนลายนิ้วมือแล้วจะเห็นได้ว่ามี ข้อความ SMS ได้แสดงขึ้น15. หลังจากที่ทำการสแกนลายนิ้วมือแล้วจะเห็นได้ว่ามี ข้อความ SMS ได้แสดงขึ้น
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป