MAGICAM การจัดการ Work Code (รหัสWC)

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหน้าเครื่อง 1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหน้าเครื่อง 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกเมนู ผู้ใช้ กดปุ่ม OK3. เลือกเมนู ผู้ใช้ กดปุ่ม OK 4. เลือก รหัสWC กดปุ่ม OK4. เลือก รหัสWC กดปุ่ม OK
5. กดปุ่ม M เพื่อเลือกเมนู5. กดปุ่ม M เพื่อเลือกเมนู 6. เลือก ใหม่ กดปุ่ม OK6. เลือก ใหม่ กดปุ่ม OK
7. ในช่อง NO. ให้ใส่ WorkCode เป็นตัวเลข เสร็จแล้ว กดปุ่ม ลูกศรลง7. ในช่อง NO. ให้ใส่ WorkCode เป็นตัวเลข เสร็จแล้ว กดปุ่ม ลูกศรลง 8. ในช่องชื่อใส่ชื่อ WorkCode ตามต้องการ8. ในช่องชื่อใส่ชื่อ WorkCode ตามต้องการ
9.  เลือกเมนู ตกลง เพื่อเก็บ9.  เลือกเมนู ตกลง เพื่อเก็บ 10. วิธีการใช้ WorkCode ให้กดปุ่ม *10. วิธีการใช้ WorkCode ให้กดปุ่ม *
11. เลือกเลข WorkCode ที่ต้องการ หรือกดปุ่มตัวเลข WorkCode กดปุ่ม OK11. เลือกเลข WorkCode ที่ต้องการ หรือกดปุ่มตัวเลข WorkCode กดปุ่ม OK 12. แสดงหน้าให้วางนิ้วมือ12. แสดงหน้าให้วางนิ้วมือ
13. วางนิ้วมือเพื่อลงบันทึกเวลา13. วางนิ้วมือเพื่อลงบันทึกเวลา 14. แสดงข้อมูลภาพพนักงาน และ รหัสพนักงาน เมื่อข้อมูลถูกต้อง14. แสดงข้อมูลภาพพนักงาน และ รหัสพนักงาน เมื่อข้อมูลถูกต้อง
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป