MAGICAM การตั้งค่ากลุ่ม

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ
3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู สิทธิ์ แล้วกดปุ่ม OK4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู สิทธิ์ แล้วกดปุ่ม OK
5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ตั้งค่ากลุ่ม แล้วกดปุ่ม OK5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ตั้งค่ากลุ่ม แล้วกดปุ่ม OK 6. หน้าจอแสดงรายการกลุ่มทั้งหมดที่มีอยู่ ให้กดปุ่ม M6. หน้าจอแสดงรายการกลุ่มทั้งหมดที่มีอยู่ ให้กดปุ่ม M
7. เลือกที่เมนู ใหม่ แล้วกดปุ่ม OK7. เลือกที่เมนู ใหม่ แล้วกดปุ่ม OK 8. ให้ทำการตั้งค่ากลุ่ม จากนั้นให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง8. ให้ทำการตั้งค่ากลุ่ม จากนั้นให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
9. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK9. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK 10. หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่ามีการตั้งค่ากลุ่มใหม่แล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่10. หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่ามีการตั้งค่ากลุ่มใหม่แล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป