MAGICAM การตั้งค่าวันหยุด

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK 4. เลือกที่เมนู สิทธิ์ แล้วกดปุ่ม OK4. เลือกที่เมนู สิทธิ์ แล้วกดปุ่ม OK
5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตั้งค่าวันหยุด แล้วกดปุ่ม OK5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตั้งค่าวันหยุด แล้วกดปุ่ม OK 6.กดปุ่ม M เลือก ใหม่ แล้วกกดปุ่ม OK6.กดปุ่ม เลือก ใหม่ แล้วกกดปุ่ม OK
7. ให้ทำการตั้งค่าต่างๆเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง7. ให้ทำการตั้งค่าต่างๆเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 8. เลือกที่ ตกลง เสร็จแล้วกดปุ่ม OK 8. เลือกที่ ตกลง เสร็จแล้วกดปุ่ม OK
9.  หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่าได้ทำการตั้งค่าวันหยุดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่9.  หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่าได้ทำการตั้งค่าวันหยุดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป