MAGICAM การตั้งค่าสิทธิการเข้า-ออก ประตู

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหน้าเครื่อง1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหน้าเครื่อง 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกเมนู ผู้ใช้ กดปุ่ม OK3. เลือกเมนู ผู้ใช้ กดปุ่ม OK 4.เลือกเมนูจัดการ กดปุ่ม OK4.เลือกเมนูจัดการ กดปุ่ม OK
5. เลือกพนักงานที่ต้องการกำหนดสิทธิการเข้าประตู5. เลือกพนักงานที่ต้องการกำหนดสิทธิการเข้าประตู 6. เลือกเมนู ผู้ใช้ กดปุ่ม OK6. เลือกเมนู ผู้ใช้ กดปุ่ม OK
7. เลือก TZ เปลี่ยนจากกลุ่ม TZ โดยเลือกลูกศร ซ้าย/ขวา7. เลือก TZ เปลี่ยนจากกลุ่ม TZ โดยเลือกลูกศร ซ้าย/ขวา 9. TZ1 ให้ใส่ตารางเวลาที่ต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 8.  TZ1 ให้ใส่ตารางเวลาที่ต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
 10. เลือก ตกลง กดปุ่ม OK
9. เลือกกลง กดปุ่ม OK
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป