MAGICAM การตั้งค่าเข้า-ออกแบบกลุ่ม

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ
3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู สิทธิ์ แล้วกดปุ่ม OK4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู สิทธิ์ แล้วกดปุ่ม OK
5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ตั้งค่าเข้าออกแบบกลุ่ม แล้วกดปุ่ม OK5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ตั้งค่าเข้าออกแบบกลุ่ม แล้วกดปุ่ม OK 6. หน้าจอแสดงให้เห็นการเข้าออกแบบกลุ่มที่มีอยู่แล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม MENU6. หน้าจอแสดงให้เห็นการเข้าออกแบบกลุ่มที่มีอยู่แล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม MENU
7. เลือกที่เมนู ใหม่ แล้วกดปุ่ม OK7. เลือกที่เมนู ใหม่ แล้วกดปุ่ม OK 8. ให้ทำการตั้งค่า การเข้าออกแบบกลุ่ม เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง8. ให้ทำการตั้งค่า การเข้าออกแบบกลุ่ม เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
9. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK9. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK 10. หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่าได้มีการตั้งค่าการเข้าออกแบบกลุ่มแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่10. หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่าได้มีการตั้งค่าการเข้าออกแบบกลุ่มแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป