MAGICAM การตั้งค่า Anti Passback

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหน้าเครื่อง1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหน้าเครื่อง 2. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ
3. เลือกเมนู ผู้ใช้ กดปุ่ม OK3. เลือกเมนู ผู้ใช้ กดปุ่ม OK 4.เลือกเมนู สิทธิ์ กดปุ่ม OK4.เลือกเมนู สิทธิ์ กดปุ่ม OK
5. เลือกตั้ง Anti Passback กดปุ่ม OK5. เลือกตั้ง Anti Passback กดปุ่ม OK 6. ตั้งค่าเข้าออกเลือกเส้นทางAPB กดลูกศร ซ้าย/ขวา เพื่อเลือก6. ตั้งค่าเข้าออกเลือกเส้นทางAPB กดลูกศร ซ้าย/ขวา เพื่อเลือก
7. เลือก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง7. เลือก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 8. กดปุ่ม ESC จนกลับสู่หน้าจอวันที่เวลา8. กดปุ่ม ESC จนกลับสู่หน้าจอวันที่เวลา
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป