MAGICAM การตั้งค่า Time Zone

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M ค้างเพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม M ค้างเพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK 4. เลือกที่เมนู สิทธิ์ แล้วกดปุ่ม OK4. เลือกที่เมนู สิทธิ์ แล้วกดปุ่ม OK
5. เลือกที่ ตั้งค่า TZ แล้วกกดปุ่ม OK 5. เลือกที่ ตั้งค่า TZ แล้วกดปุ่ม OK  6.ให้ทำการ ตั้งค่า TZ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง6.ให้ทำการ ตั้งค่า TZ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK  8. หน้าจอแสดง บันทึกแล้วทำต่อ ให้กดปุ่ม OKแล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่8. หน้าจอแสดง บันทึกแล้วทำต่อ ให้กดปุ่ม OKแล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป