MAGICAM การแจ้งเตือนภัย

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู สิทธิ์ แล้วกดปุ่ม OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู สิทธิ์ แล้วกดปุ่ม OK
5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู การแจ้งเตือนภัย แล้วกดปุ่ม OK 5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู การแจ้งเตือนภัย แล้วกดปุ่ม OK  6. ทำการตั้งค่าต่างๆ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ตกลง แล้วกดปุ่ม OK6. ทำการตั้งค่าต่างๆ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ตกลง แล้วกดปุ่ม OK 
7. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ตกลง แล้วกดปุ่ม OK 7. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ตกลง แล้วกดปุ่ม OK  8. หน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่8. หน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป