MAGICAM ตั้งค่าการเข้า-ออก ประตู

รูปหน้าเครื่องMagicam
1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู สิทธิ์ แล้วกดปุ่ม OK4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู สิทธิ์ แล้วกดปุ่ม OK
5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตั้งค่าประตู แล้วกดปุ่ม OK5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่ ตั้งค่าประตู แล้วกดปุ่ม OK 6.ให้ทำการตั้งค่า การเข้า-ออก แล้วกดปุ่ม ลูกศรลง6.ให้ทำการตั้งค่า การเข้า-ออก แล้วกดปุ่ม ลูกศรลง
7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK 7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม OK  8. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย จากนั้นให้กดปุ่ม OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่8. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย จากนั้นให้กดปุ่ม OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป