MAGICAM วิธีการดึงรูปภาพผู้ใช้จาก Flash Drive

รูปหน้าเครื่องMagicam
1 กดปุ่ม  M  เพื่อเข้าสู่เมนูหน้าเครื่อง1 กดปุ่ม  M  เพื่อเข้าสู่เมนูหน้าเครื่อง 2. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ
3. เลือกเมนู USB กดปุ่ม ตกลง3. เลือกเมนู USB กดปุ่ม ตกลง 4. เลือกเมนูที่ ดึงข้อมูล แล้วกดปุ่ม ตกลง4. เลือกเมนูที่ ดึงข้อมูล แล้วกดปุ่ม ตกลง
5 เลือกที่เมนู  ดึงรูปผู้ใช้  แล้วกดปุ่ม  OK5 เลือกที่เมนู  ดึงรูปผู้ใช้  แล้วกดปุ่ม  OK 6 หน้าจอแสดง ดึงข้อมูลสำเร็จ  แล้วกดปุ่ม OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC  เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่6 หน้าจอแสดง ดึงข้อมูลสำเร็จ  แล้วกดปุ่ม OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC  เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป